Αναζήτηση στο site μας

21 Μαΐου 2019

 


Unless otherwise noted,
all content copyright
© 2005
Dept. of Electrical Engineering
 

   Ακαδημαϊκά

Νέο πρόγραμμα Σπουδών 2012

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εφαρμόζεται σταδιακά το νέο, αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, οι λεπτομέρειες του οποίου παρουσιάζονται εδώ. Λόγω της σταδιακής εφαρμογής του νέου προγράμματος, στη σελίδα αυτή παρατίθενται τα στοιχεία του παλαιού προγράμματος σπουδών.

Πρόγραμμα σπουδών 2002

   Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 το Τμήμα Ηλεκτρολογίας ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνοψίζεται στη σελίδα των μαθημάτων. Η διάρκεια φοίτησης είναι τετραετής. Ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος σπουδών συνοψίζεται ως ακολούθως:

 1. Το σύνολο των ωρών που δηλώνει ο σπουδαστής ανά εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 36 διδακτικές μονάδες (περίπου 32 ώρες διδασκαλίας) εβδομαδιαίως. Μπορούν να δηλωθούν και προαιρετικά μαθήματα πέραν των 36 διδακτικών μονάδων.
 2. Για τη δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας ΙΙ με τα προαπαιτούμενα/εξαρτώμενα μαθήματα.
  Δεν αναγνωρίζεται βαθμολογία μαθήματος χωρίς την επιτυχή παρακολούθηση του/των προαπαιτούμενου/ων.
  Για να δηλωθεί εξαρτώμενο μάθημα θα πρέπει να έχουν παρακολουθηθεί επιτυχώς τα προαπαιτούμενα μαθήματά του.
 3. Στη δήλωση μαθημάτων προηγούνται τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Δηλαδή, για τη δήλωση μαθημάτων ενός εξαμήνου θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν πρώτα όλα τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων.
 4. Από τα προαιρετικά μαθήματα υποχρεούνται οι σπουδαστές να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα (εκτός της Ξένης Γλώσσας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και δύο (2) τουλάχιστον από τα μαθήματα Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 5. Στο μάθημα Ξένης Γλώσσας υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί μία από τις γλώσσες Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική ή Ισπανική.
 6. Η δήλωση πτυχιακής εργασίας γίνεται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών και εξετάζεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου ή αργότερα.
 7. Η δήλωση Πρακτικής Άσκησης γίνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ή αργότερα. Για τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει ο σπουδαστής να έχει παρακολουθήσει προηγουμένως επιτυχώς το 80% του συνόλου των μαθημάτων καθώς και όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
  Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.
 8. Οι σπουδαστές με ΑΜ HA99xxx ή ΗΒ99xxx ή προηγουμένων εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, πέραν των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών, επιπλέον τα μαθήματα: 1) Ψηφιακά ΙΙ, 2) PLC-Αυτοματισμοί, 3) Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας και 4) Προστασία Περιβάλλοντος.
 9. Όλοι οι υπόλοιποι σπουδαστές ακολουθούν κανονικά το νέο πρόγραμμα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις αντιστοιχίες των μαθημάτων όπως φαίνονται στον Πίνακα Αντιστοιχίσεων Μαθημάτων.
 10. Μαθήματα που με το νέο πρόγραμμα σπουδών έχουν προαπαιτούμενα (ενώ στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών δεν είχαν) και έχουν παρακολουθηθεί επιτυχώς διατηρούν το βαθμό τους.
 11. Ως μαθήματα ειδικότητας θεωρούνται για όλους τους σπουδαστές αυτά που φαίνονται στο νέο πρόγραμμα σπουδών με την ένδειξη ΜΕ.
 12. Σπουδαστές, που με βάση το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, διατηρούν το δικαίωμα αυτό μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Ισχύει η Πρακτική Άσκηση για όσους σπουδαστές την έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή την πραγματοποιούν.
 13. Σπουδαστές που με βάση το παλαιό πρόγραμμα σπουδών έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας διατηρούν το δικαίωμα αυτό μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Ισχύει η Πτυχιακή Εργασία για όσους σπουδαστές την έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή την πραγματοποιούν.
 14. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, των προαιρετικών, της επιτυχούς πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και της επιτυχούς εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας.

Τυχόν άλλα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών θα επιλύονται από τα θεσμοθετημένα όργανα του τμήματος.

© Copyright 2005 . All Rights Reserved.